Siida - Spillet om fortiden, kampen om fremtiden

Publisert søndag, den 27. april, 2003.

Spillet om fortida skal øve opp elevenes kritiske refleksjon gjennom framvisning og aktiv deltakelse i komplekse diskurser om fortid. Problemløsningsarbeidet skal utvikle elevenes historiebevissthet som gjør henne i stand til å bruke kunnskap aktivt, og som gir mening både i og utenfor spillet.

Prosjektet er knyttet til utvikling av forskningsbasert digital læringsarena som manifesteres som et spill om fortiden der intensjonen er å utvikle historiebevissthet hos brukerne, samt rette forskningsmessig oppmerksomhet på utviklingen og bruken av dette verktøyet.

Spillet tar utgangspunkt i Melkøya i Finnmark som eksemplarisk sted. På øya er Statoil i ferd med å bygge et ilandføringsanlegg for LNG - gass fra Snøhvitfeltet. Utbyggingen vil transformere dette lille avgrensede landskapet til noe det aldri før har vært.  Melkøya gir muligheter til en visualisering og synliggjøring av historier om det samiske i relasjon til det norske, komprimert inn i fortellinger om et område. Målgruppen er 9.klasse der elevene i følge læreplanverket for samfunnsfag skal utvikle kunnskap om historia og kulturen til samefolket, samt utvikle forståelse for tenkesett og levevis i andre kulturer i fortid og nåtid.

Elevene skal gradvis gjennom spillet arbeide frem forståelse av historie som kompleks sammensatt, og delvis skapt gjennom nåtidige faglige, politiske og andre diskurser. Kjerneområder er:

Hvordan det etniske blir framstilt i regionen.

Hvordan diskursene om oss og de andre har vært gjennom ulike epoker.

Diskurser om nasjoner og nasjonaletablering og mellom urfolk og rettigheter.

Prosjektet retter fokus på hvordan fortid skaper betydning i nåtid. En må skape forståelse for fortellinger om fortid for å kunne analysere nåtiden og delta i debatten uten å inngå i stereotype mytedanninger. Et mål for spillet er å fremme historiebevissthet som nettopp knyttes til ens forståelse av fortid og dens betydning for nåtid og framtid. Øvelse i kritisk refleksjon blir vesentlig i problemløsningsarbeidet.

Mål for historiedidaktiske refleksjoner er:
Historiebevissthet som identitet som dreier seg om hvordan vi skal forstå oss selv i relasjon til andre.

Historiebevissthet som møteplass for ulike kulturer.

Historiebevissthet som prosesser for avklaring og innsikt i interesser, verdier og prinsipper.